Make your own free website on Tripod.com

PENULISAN  TESIS,  KERTAS  CADANGAN,   KERTAS  KERJA,

   DAN  LAPORAN

 

disediakan oleh

 

DR. HAJI RAZAK BIN DALI, P.K.T.

(Perunding Ilmu Membaca dan Menulis)

 

 

1.  Apakah Itu Penulisan? 

Ramai pegawai penyelidik, ketua jabatan, dan pegawai profesional di jabatan-jabatan kerajaan mungkin pada satu tahap berasa tidak jelas, kurang pasti dan ada kalanya tidak dapat membezakan antara pelbagai jenis teks bertulis yang berkaitan dengan tugas harian mereka.   Akibatnya, timbul pelbagai masalah yang boleh menghalang dan membantut tugas, kajian, dan projek penting yang hendak dijalankan.

          Hal ini bukannya satu anggapan tetapi satu kebenaran.   Rata-rata didapati pegawai kerajaan yang tamat pengajian dari IPT dengan diploma atau ijazah sarjana muda kurang mendapat peluang dan pendedahan dalam hal penulisan untuk menghasilkan kertas cadangan (kajian dan penyelidikan),  kertas kerja (akademik dan bukan akademik) ataupun kertas laporan (saintifik dan bukan saintifik).  Kalaupun mereka telah menghasilkannya, ia dilakukan selalunya  bukan melalui tunjuk ajar tetapi melalui proses meniru atau proses cuba jaya.

          Dalam proses penulisan ada kalanya anda berasa tertekan dan tidak berminat.  Ini disebabkan anda disuruh atau terpaksa menulis dalam satu keadaan di mana anda berasa tidak bersedia untuk melakukannya.  Sungguhpun begitu sebagai seorang pegawai kerajaan ia menjadi satu tanggungjawab yang mesti anda laksanakan dengan sebaik-baiknya.  Maka untuk membolehkan anda melaksanakan dan menjalankan amanah itu, terpaksalah anda melenggkapkan diri anda dengan pengetahuan, kebolehan, kemahiran, dan strategi dalam bidang penulisan.  Tambahan kepada faktor-faktor ini, faktor afektif juga perlu diberikan perhatian.

Keperluan asas yang anda perlukan untuk membolehkan anda menjadi seorang penulis ialah:

a)     pegetahuan bahasa (fonetik, fonologi, morfologi, semantik, sintaktis, dan tatabahasa)

b)     pengetahuan tentang tajuk (pengalaman yang diterima secara formal dan tidak formal)

c)      pengetahuan tentang format, struktur, dan organisasi teks bertulis

d)     proses penulisan

e)     penyuntingan.

Di samping itu anda juga harus mempunyai sifat-sifat berikut:

a)     ada keinginan untuk menyampaikan maklumat

b)     percaya bahawa anda dapat memberi sesuatu sumbangan

c)      tahu bahawa anda ada kuasa/pengaruh (influence) untuk mengubah sesuatu

d)     tahu dan faham bahawa pembaca ada hak untuk menolak dan memberi pendapat mereka.

Apabila anda berhadapan dengan satu tugas menulis anda harus boleh menghadapinya dengan pandangan positif.  Hasilnya, proses dan hasil penulisan itu boleh dipandang sebagai satu kerja yang mencabar, menarik dan menyeronokkan.

 

2.  Memahami  Bagaimana Seorang  Penulis  Bertindak

Buat permulaan, seseorang penulis itu perlu tahu tentang pelbagai aspek penulisan, keperluan, pengetahuan, dan kemahiran yang membolehkannya membuat perbezaan antara menulis bahan kreatif dengan menulis bahan berfakta (penulisan ekspositori dan berorganisasi). 

Sebagai penulis kreatif, hasil karyanya itu pada umumnya merangkumi bahan-bahan berbentuk prosa (cerpen dan novel) dan puisi (sajak).  Penulis kreatif boleh bertindak dalam keadaan bebas dan tidak terikat dengan peraturan dan syarat seperti dari segi struktur organisasi teks itu.  Begitu juga dengan isi kandungannya, penulis tidak perlu mengemukakan bukti untuk menyokong idea-idea yang diutarakan kerana apa yang ditulis itu datangnya atau wujudnya daripada ilham, pemikiran atau ciptaannya sendiri.  Penulis teks kreatif pada umumnya menulis sesuatu karya itu berkaitan dengan budaya, sosial, keagamaan, sains, dan teknologi yang dipandang dari kaca matanya sendiri dan bukannya daripada hasil satu penyelidikan yang saintifik.  Isi kandungan karyanya ialah hasil rekaan dan mungkin mempunyai hubungan dengan kehidupan yang pernah dialami oleh penulis atau anggota masyarakat.

Penulisan berorganisasi (penulisan ekspositori) bukannya rekaan.  Penulisan sebegini mesti berasaskan fakta yang sahih dan segala yang dikatakan itu telah pun dibuktikan.  Penulisannya rapi, tersusun dan tidak subjektif.  Bahasanya mengandungi ayat yang ringkas, mudah, padat, dan tepat.  Penulisan ekspositori memerlukan penulis membuat rujukan fakta yang telah diperakui dan diterbitkan oleh pakar-pakar dalam bidang kajian atau penyelidikan.  Oleh itu sebelum anda memulakan proses penulisan, anda perlu melihat dan menimbang soalan-soalan ini:

a)  Adakah kamu mempunyai satu tesis (subjek/perkara) yang menjadi isu dan persoalan untuk dicari penyelesaian atau jawapannya?

b)  Adakah tesis itu wajar, penting dan sangat-sangat memerlukan jawapan?

c) Adakah jawapan dan penyelesaian yang akan kamu dapati itu memberi sumbangan kepada bidang ilmu; dan pembanguanan manusia dan negara?

d) Adakah tesis itu mengutarakan satu perkara baru dalam bidang ilmu itu.  Atau kamu melihat satu perkara dalam bidang ilmu kamu (subjek semasa) dalam situasi yang berlainan?

          Selain daripada menjawab soalan-soalan di atas kamu juga perlu mempertimbangkan kedudukan diri kamu sendiri:

a)     Apakah peranan anda sebagai penulis?

b)     Apakah tujuan anda menulis dalam situasi berlainan?

c)      Apakah imej diri yang hendak anda utarakan?

d)     Bagaimanakah imej itu hendak anda suaikan dengan bahasa yang digunakan?

e)     Bagaimanakah agaknya reaksi pembaca terhadap penulisan anda itu?

f)       Apakah faktor dalaman atau luaran lain yang boleh anda gunakan untuk memperelokkan penulisan anda?

g)     Adakah penyelidikan kamu itu benar-benar satu penyelidikan yang akan menghasilkan satu penemuan atau penyelesaian kepada persoalan yang diutarakan; atau ia hanya untuk memenuhi syarat pengijazahan?

 

3.  Bagaimana  Anda  Menghadapi  Proses  Penulisan  Dalam  Situasi  Yang  Berlainan

Selalunya anda menulis dalam keadaan tertekan, sama ada disebabkan oleh faktor­-faktor luaran ataupun dalaman.  Walau bagaimanapun anda perlu menulis kerana ia merupakan tugas dan tanggungjawab.  Oleh itu penulisan yang anda lakukan itu haruslah memberi pengertian dan sumbangan kepada anda.  Kerja yang dihasilkan itu pula harus mendatangkan kejayaan dan kepuasan kepada diri anda dalam melaksanakan tugas. 

          Pengetahuan tentang proses menulis bermula dengan mengetahui konsep, prinsip, dan rasional setiap satu bentuk dan aspek penulisan itu dengan sejelas-jelasnya dan untuk menentukan kejelasannnya penulis harus dapat menjawab soalan-soalan berikut:

a)     Apakah yang difahami tentang kertas cadangan/kertas kerja/laporan (konsep/prinsip/rasional/definisinya)?

b)     Bagaimanakah hendak mengenali dan membandingkan antara kertas cadangan, kertas kerja, dan laporan?

c)      Mengapakah kertas cadangan, kertas kerja, dan laporan ditulis?

d)     Apakah persediaan untuk melaksanakan tugas ini?

e)     Apakah pengetahuan dan kemahiran yang anda perlu ada?

f)       Siapakah yang akan membaca hasil penulisan anda itu?

     Proses penulisan memerlukan anda menulis tidak dalam keadaan terpisah (in isolation) tetapi dalam konteks atau situasi tertentu:  

a)     Adakah anda menulis secara individu atau berkumpulan?

b)     Adakah had masa yang diberi untuk menyelesaikan tugas?

c)      Adakah tugas itu melibatkan kerja luar atau dalaman?

d)     Bagaimanakah hendak menentukan tajuk atau idea yang hendak ditulis?

e)     Berapa banyakkah yang hendak dihasilkan?

f)       Apakah matlamat dan tujuan anda?

g)     Bagaimanakah anda membuat keputusan tentang menyusun dan membentuk idea gaya penyampaian yang terbaik?

     Dari awal keputusan anda hendak menulis anda akan berhadapan dengan keperluan membuat pelbagai keputusan yang kompleks seperti:

a)     sebab menulis (arahan tugas, pembinaan diri, atau minat)

b)     isu atau perkara yang hendak diketengahkan (ditentukan atau pilihan sendiri)

c)      untuk satu kumpulan pembaca tertentu (pembaca dalaman atau luar)

d)     jenis tulisan yang ditetapkan (ringkas atau lengkap)

e)     perasaan terhadap penulisan (tertekan atau selesa)

f)       pengalaman dan latihan yang anda ada (formal atau bukan formal)

g)     faktor luaran seperti tarikh akhir, ketepatan maklumat, dan perkara-perkara lain.

     Anda perlu sedar peranan penulisan dalam kehidupan peribadi dan profesional anda.  Menulis tidak datang dengan mudah.  Anda perlu sanggup menggunakan masa dan tenaga untuk membolehkan anda menulis dengan baik.  Menulis itu satu aktiviti yang penting dalam perkembangan dan pembangunan kerjaya anda.

 

4.  Organisasi Makro Di Dalam Sebuah Teks Bertulis (Anatomi  Teks) 

Teks bertulis seperti yang diketahui boleh dibina dan direka dalam pelbagai bentuk seperti buku, buku teks, jurnal, majalah, dan bentuk-bentuk lain.  Setiap satu bentuk ini rata-rata mempunyai bahagian-bahagian yang serupa atau hampir serupa sama ada dari segi reka bentuknya ataupun fungsinya. Bahagian-bahagian ini ialah:

 

Kulit Hadapan Buku - tajuk, nama penulis, nama penerbit

Muka Surat Tajuk    - ditulis dalam muka surat berasingan

Kata Pengantar           - hanya perlu jika ada kenyataan yang hendak dikatakan

                           oleh orang lain selain daripada penulis

Isi Kandungan           - perlu jika hasil penulisan melebihi dua puluh (20) muka

                          surat (nombor Arab sahaja digunakan)

- sistem nombor mestilah tepat dengan tajuk-tajuk yang

                                disenaraikan

 Prakata                     - kenyataan yang ditulis oleh penulis (merujuk kepada

                           pelbagai aspek penulisannya)

Pengenalan           - memberi pandangan umum dan meluas tentang

                           tajuk penulisan bergantung kepada pengalaman dan

                           pengetahuan penulis

Bab                        - tesis dan idea-idea penulis

Apendiks                    - maklumat tambahan

Indeks                    - senarai perkataan penting (idea)

Bibliografi/Rujukan - menyatakan bahan bacaan yang dirujuk

                              - tandakan dengan jelas jika ada bahan yang dipetik dan

                           dimuatkan dalam penulisan anda

Glosari                    - kamus mini

Kulit Belakang Buku - ada iklan atau sinopsis tajuk oleh orang tertentu

 

5.   Ciri-Ciri Organisasi Mikro Di  Dalam  Sebuah  Penulisan

Dalam proses penulisan anda perlu mempunyai konsep yang jelas dan tepat tentang ciri yang terdapat di dalam organisasi mikro (di dalam bab dan di dalam perenggan):

a)     Tajuk (tesis, idea, fakta dsb.)

b)     Perenggan

perenggan pengenalan

perenggan fizikal

perenggan isi

perenggan konseptual

perenggan ideasional

perenggan subideasional

perenggan penutup

 

c)      Ayat

ayat tesis

ayat tajuk

ayat keterangan

ayat contoh

ayat penutup

d)     Isi/Idea

idea utama

idea kawalan

idea sokongan

contoh

e)     Retorik

retorik perenggan

retorik bab (biasanya bersifat eklektik  [eclectic] - gabungan beberapa retorik)

f)       Koherensi dan kohesif (pertalian dan pertautan)

koherensi ayat

koherensi perenggan

koherensi bab

 

6.  Pelbagai  Bentuk  Teks  Bertulis

Apabila anda sudah jelas dengan tujuan melakukan kerja di atas proses menulis sudah bermula.  Proses penulisan tidak boleh dilakukan tanpa perancangan yang teliti.  Penulis akan memulakan penulisan dengan membentuk satu kerangka yang diisi dengan butir-butir yang didapati dari hasil pembacaan dan penyelidikan sama ada di perpustakaan atau melalui soal selidik dan sebagainya.

Penulis dari awal menetapkan jenis penulisan yang hendak ditulis - adakah kertas cadangan, kertas kerja, atau satu laporan.  Setiap satu mempunyai format yang tersendiri yang harus diketahui oleh penulis.  Bentuk tulisan begini biasanya disebut  "organisational writing" ataupun "expository writing" iaitu tulisan berasaskan fakta.

 

6.a)  Kertas Cadangan

Penulis pada permulaannya harus faham bahawa tiada satu definisi atau penerangan yang tepat boleh diberikan tentang perkataan ataupun konsep 'cadangan'.  'Cadangan' boleh bersifat pelbagai bentuk. Antaranya ialah:

·        Ada yang berkaitan dengan penyelidikan atau kajian (research proposal) yang berbentuk akademik. (kertas cadangan kajian)

·        Ada pula yang berkaitan dengan penghujahan tentang sesuatu falsafah, konsep, atau teori iaitu satu hujah akademik tentang sesuatu pemikiran ataupun pandangan. (kertas konsep)

·        Ada pula yang merupakan satu penghujahan dalam mengutarakan sesuatu pemikiran dalam membina, mendirikan, mewujudkan sesuatu usaha yang pada konsep dan teorinya boleh dilaksanakan (bukan bersifat akademik/ilmiah).

   Penulisan kertas cadangan bermula dengan adanya tesis (pandangan, pendapat, pemikiran yang menjadi satu isu dan permasalahan kepada penulis yang memerlukan jawapan dan boleh dicari melalui kajian).  Penulis berharap untuk mencari penyelesaian dan jawapan terhadap tesis yang wujud dalam pemikirannya itu.  Ia satu tugas yang memakan masa yang lama dan susah.

   Proses mencari jawapan kepada tesis yang dibangkitkan itu perlu dijalankan secara saintifik.  Semua tindakan yang dilakukan mesti dipertanggungjawabkan, ada alasannya, ada dalilnya, boleh dihitung dan diukur.

 

Format kertas cadangan penyelidikan atau kajian pada umumnya mempunyai susunan dan tajuk-tajuk berikut:

 

Contoh tajuk: PELEPASAN SISA KUMBAHAN INDUSTRI, KESANNYA TERHADAP ALAM SEKITAR: KAJIAN KES KILANG DI KAWASAN BUKIT MINYAK

 

a)       Pengenalan, ada:

                    i.            latar belakang

                  ii.            isu dan masalah

                iii.            matlamat/tujuan/objektif

                iv.            skop kajian

                  v.            soalan kajian dan hipotesis

Soalan kajian:

Mengapakah ia berlaku?

Mengapakah langkah-langkah yang diambil itu tidak berkesan?

Hipotesis:

Perbelanjaan untuk mengawal keadaan di tempat itu akan berkurangan jika penguatkuasaan berkesan

Hidup orang di kawasan itu akan menjadi lebih sihat

                vi.            limitation of terms/definition of terms

b)       Tinjauan Bacaan (literature review) – adakan pegangan/pandangan kita dahulu kemudian bacalah bahan-bahan bagi melihat apa yang diperkatakan orang lain tentang tajuk itu untuk menguatkan pegangan/pandangan kita itu, jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain

c)        Metodologi sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif (cadangan sahaja) - kaedah untuk mendapatkan data daripada golongan sampelan kita, pilih satu kaedah saja supaya tidak membebankan kita apabila kita menganalisis data nanti, mesti ada:

                    i.            subject of the research (proses persampelan -  memberi kriteria pemilihan)

                  ii.            materials of the research (bahan-bahan yang digunakan dalam kajian)

                iii.            instrumen of the research –melibatkan kajian behavioural (e.g. soalan temu duga, kertas ujian, dll.)

                iv.            procedure of the research (diberi/dinyatakan secara terperinci dengan memberi langkah-langkah satu persatu dan juga secara kronologi)

                  v.            pilot study (kajian rintis dilaksanakan dengan satu kumpulan lain, iaitu bukan subject kita yang sebenar) – untuk menguji sama ada instrumen kita sesuai/tidak

(Etika penyelidikan – janji penyelidik kepada subject of the research iaitu segala yang didapati terutamanya yang berkaitan dengan hal-hal peribadi subject itu akan dijamin kerahsiaannya)

d)       Analisis Data  (cadangan sahaja) – sama ada kuantitatif ataupun kualitatif

·        primary data – yang dipungut sendiri melalui kaedah yang dipilih sama ada melalui soal selidik, temu ramah dll. – lebih baik data ini kerana penyelidik akan dapat rasakan susah payah memungut data

·        secondary data – mengambil data daripada hasil kajian orang lain

 

e)       Keputusan dan Perbincangan (andaian hasil yang akan diketemui) – penyelidik hanya membuat satu andaian hasil yang akan diperolehi sekiranya dia mengikut apa yang telah ditulis dalam a, b, c, dan d; dan dapat menjangka apakah sumbangan kajiannya itu kepada jabatannya, organisasinya, dan negara

f)        Penutup – mengulang penyataan tujuan/objektif

g)     Bibliografi/Rujukan

h)      Lampiran (Appendix)

(kertas cadangan ini mestilah dikemukakan kepada ketua jabatan/lembaga untuk diteliti dan diberi persetujuan supaya ia boleh diteruskan dan diberi pembiayaan.  Apabila ketua jabatan telah bersetuju pada dasarnya untuk projek/kajian itu dilaksanakan, penyelidik akan diminta menyediakan dan menghantar kertas kerja untuk diteliti tentang pembiayaannya dan untuk mendapat kelulusannya.)

 

(DI DALAM KERTAS CADANGAN ADA KERTAS KERJA [untuk memohon wang pembiayaan, memohon kebenaran dan kelulusan membuat sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu kemudahan] TETAPI DI DALAM KERTAS KERJA TIADA KERTAS CADANGAN)

6.b)  Kertas Kerja

Seperti yang dibincangkan tentang 'kertas cadangan', kertas kerja' juga tidak dapat diberi definisi atau takrifan yang tepat.   Pada umumnya 'kertas kerja' ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu 'peruntukan kewangan' (funding) atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya.

   Dalam bidang akademia/ilmiah penulisan 'kertas kerja' pada asasnya tertumpu kepada penghujahan balas kepada sesuatu penemuan atau keputusan daripada sesuatu penyelidikan.  Penghujahan sebegini selalunya ialah reaksi atau pendapat seseorang yang berpegetahuan dalam bidang tertentu dan menyatakan penerimaan atau penolakan, persetujuan atau bangkangan terhadap penemuan atau hasil penyelidikan orang lain.

   Organisasi kerta kerja dengan kertas cadangan hampir serupa.  Sungguhpun begitu ada beberapa perkara yang ditambah di dalam kertas kerja.  Format kertas kerja untuk mendapatkan kelulusan ditulis berdasarkan tajuk-tajuk berikut:

a)     Pengenalan (kenyataan akhbar/laporan ataupun kata-kata yang pernah diluahkan oleh seseorang tentang perkara yang hendak dilaksanakan itu) dan Latar Belakang (berbentuk sejarah - gunakan soalan 5w [what, where, when, who, why] dan 1h [how])

b)     Tinjauan Bacaan

c) Penerangan yang terperinci tentang tujuan kertas kerja (huraikan) seperti memulakan perniagaan, projek, atau program latihan

d)    Implikasi Kewangan (secara terperinci) biasanya yang diberi secara satu persatu dalam lampiran

e)    Proses Pelaksanaan (secara terperinci) yang diberi secara kronologi itu sepatutnya diberi dalam lampiran juga

f)   Implikasi Pelaksanaan (jangkaan kepada kumpulan yang disasarkan)

g)    Keputusan dan Perbincangan (jangkaan sumbangan kepada jabatan, negeri, dan negara)

h)    Penutup (Penegasan semula tentang tujuan kertas kerja ini iaitu kebaikannya)

i)   Bibliografi/Rujukan

j)   Lampiran (Appendix)

 

6.c)  Kertas Laporan  (satu penghujahan tentang aktiviti/perkara yang telah berlaku)

Menulis laporan merupakan satu pengenalan yang baik kepada prinsip-prinsip pemikiran kritis, perancangan, dan organisasi yang digunakan dalam menghasilkan satu dokumen yang kompleks.  Anda mungkin bertanya mengapa laporan perlu ditulis?  Ini ialah sebahagian daripada jawapan yang dapat diutarakan:

a)   membolehkan anda menyimpan rekod

b)   memaklumkan perkembangan/pelaksanaan projek kepada pegawai di jabatan anda

c)    menyampaikan maklumat tentang kejayaan dan kegagalan

d) untuk berurusan dengan mereka yang ada kaitan dengan tugas anda

e) untuk membolehkan mereka yang berkenaan terus mahu berurusan dengan anda

f)    untuk memaklumkan perkembangan projek-projek yang sedang dan telah dilaksanakan kepada mereka yang berkenaan

g) untuk menggalakkan perkembangan projek hasil kejayaan anda

h) supaya orang lain boleh belajar daripada kejayaan anda

i)    untuk membolehkan penyelidik meneruskan kajian mereka

j)    untuk hal-hal penilaian

k) untuk kegunaan kerajaan dalam membina dan melaksanakan dasar

   Sebelum menulis kertas laporan anda perlu sedar bahawa kertas laporan membentangkan apa yang telah dilakukan.  Oleh itu tumpuannya adalah kepada hasil, implikasi, kesan, dan impak tujuan asal kertas cadangan kajian atau kertas kerja diadakan.  Laporan digunakan dengan meluas untuk menyimpan rekod dan menyampaikan hasil sesuatu kerja.  Laporan juga memberi asas untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. 

 

Tajuk yang dimuatkan ialah:

a)   Abstrak (hanya dalam laporan penyelidikan, penyelidikan boleh jadi pendek seperti one shot case study sehinggalah sesuatu yang paling panjang) –  maksimum 120 pp, 1 perenggan sahaja, abstrak menjawab tiga soalan:

·        mengapa kajian dijalankan

·        bagaimana kajian dijalankan

·        apakah hasil kajian

(bagi laporan jenis lain [bukan hasil penyelidikan tetapi yang bersifat ilmiah] tidak dimasukkan abstrak tetapi tulislah summary/

ringkasan, bagi penulisan kreatif pula ditulis sinopsis)

b)  Jadual Isi Kandungan (jika lebih daripada 20 m.s. kertas A4)

c)   Pengenalan

        i.            latar belakang (sama ada berbentuk historical report/pandangan orang/laporan akhbar/satu kenyataan yang dibuat oleh seseorang yang terkenal dll. – berikan sumber rujukan/petikan yang diambil)

      ii.            isu dan masalah

    iii.            matlamat/tujuan/objektif

    iv.            skop kajian – seluas mana/sebanyak mana yang hendak dilakukan

      v.            proses persampelan (memberi kriteria pemilihan)

    vi.            soalan kajian dan hipotesis

  vii.            limitation of terms/definition of terms

 

d)   Tinjauan Bacaan (ringkas) adakan pegangan/pandangan kita dahulu kemudian bacalah bahan-bahan bagi melihat apa yang diperkatakan orang lain tentang tajuk itu untuk menguatkan pegangan/pandangan kita itu, jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain (kata-kata yang terkandung dalam tajuk kita seperti amalan, nilai murni, orang kampung, …     - berdasarkan tajuk kajian kita yang kita jangka agak perlu dilihat pandangan orang lain sama ada sama/tidak dengan pandangan/pegangan kita)

e)   Metodologi (yang telah diluluskan dan dijalankan, secara ringkas)

                    i.            proses persampelan (subject of the research)

                  ii.            materials of the research (borang soal selidik, rakaman pita video, teks mengajar/ceramah dll., jika tiada materials of the research yang digunakan dalam kajian tidak perlu masukkan tajuk ini)

                iii.            instrumen of the research (perkaedahan menjalankan penyelidikan sama ada gunakan kaedah soal selidik – paling panjang 40 soalan termasuklah setiap pecahan soalan, paling senang soalan yang memerlukan jawapan ya/tidak, soalan yang berbentuk kenyataan sama ada kenyataan positif ataupun negatif,  hipotesis dapat menentukan kategori soalan dan penyelidik eloklah menyenaraikan soalan kajiannya mengikut kategorinya yang dijadikan subtajuk soalan;  kaedah memasang pita rakaman dll. - gunakan satu instrumen sahaja dengan setiap kumpulan sebab jika guna lebih daripada satu instrumen sukar hendak menjalankan kajian dan sukar hendak menganalisis data yang dikutip)

                iv.            procedure of the research (langkah-langkah kajian atau penyelidikan dilaksanakan)

                  v.            pilot study (kajian rintis) – bagaimana/di mana/dengan siapa kajian rintis penggunaan instrumen itu telah lakukan dan dapatannya (jangan buat kajian rintis dengan target group kita/kumpulan yang menjadi pilihan sampelan kita)

f)     Analisis Data (yang telah diluluskan dan digunakan, secara ringkas)

Bagaimana data dianalisis amat penting, apakah yang dibuat dengan data itu?

Dalam menganalisis data yang dipungut itu bolehlah dibuat akuran, dikira peratusannya, apakah keputusan/tafsiran/rumusan yang didapati berdasarkan peratusan jika dilihat semula pada hipotesis kita tadi sama ada positif ataupun negatif untuk setiap satu soalan yang dikemukakan; selepas itu lakukan analisis mengikut setiap satu kategori

g)  Keputusan dan Perbincangan (kesan terhadap subjek kajian dan juga sumbangan kepada bidang ilmu, secara terperinci) ulas mengikut setiap satu soalan kajian/hipotesis secara terperinci

h)  Penutup (jangkaan dan pandangan untuk masa hadapan) – selain daripada memberi penegasan semula objektif kita pengkaji boleh berbentuk memberi cadangan/garis panduan/nasihat, memberi satu model/contoh untuk diikuti oleh orang/kampung lain, memberi keputusan/membuat pilihan

i)   Bibliografi/Rujukan

j)    Lampiran (Appendix)

(bagi laporan yang menyatakan sudah siap sesuatu aktiviti berikan secara kronologi:

pengenalan - latar belakang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan mengikut kronologi, dinyatakan segala aspek pelaksanaan aktiviti itu termasuklah bahan-bahan dan alat serta jentera yang telah digunakan semasa melaksanakan aktiviti itu) - penulisan ini dilakukan dalam perenggan pengenalan, perenggan isi yang terdiri daripada perenggan konsep, perenggan ideasional, dan mungkin juga ada perenggan subideasional; dan perenggan penutup

 

7.  Proses Penulisan Langkah Demi Langkah

Reka bentuk penulisan elok dimulakan dengan memikirkan proses penulisan secara berurutan dan langkah demi langkah.  Semasa proses ini berjalan anda akan melakukan sedikit pembetulan dan penyesuaian langkah-langkah penulisan.  Gunakan senarai di bawah ini sebagai titik permulaan penulisan anda.  Prinsip-prinsip utama ialah:

a)     kenal pasti masalah (tesis)

b)     tanya soalan yang jelas dan tepat, sebanyak yang boleh (persoalan atau hipotesis)

c)      hadkan skop tajuk penulisan, yang benar-benar menarik perhatian anda dan dalam bidang pengetahuan anda (hubung kait antara subjek dan isu kajian)

d)     buat satu kerangka yang jelas untuk memperlihatkan skema tajuk (kerangka teori); jika boleh buat satu jadual penulisan juga sebagai satu garis panduan kerja kita

e)     tulis apa yang diketahui, bukan apa yang tidak diketahui tentang masalah (data harus berasaskan fakta yang boleh disokong dengan dokumen yang diterbitkan)

f)       kenal pasti kemahiran dan maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan

g)     pilih pendekatan dan kaedah untuk mengumpul maklumat (sumber maklumat - boleh buat penyelidikan perpustakaan/library research, tanya kepada pakar, buat soal selidik, adakan temu bual, dll.)

h)     terangkan dapatan atau hasil yang dicari dari penulisan itu

i)       nyatakan dengan tepat bahan keperluan dan implikasi kewangan 

 

8.  Latar  Belakang  Dan  Kajian  Semula  Bahan  Bacaan  Yang  Berkaitan

Sebelum seseorang penulis itu memulakan penulisannya, satu aspek persediaan penulisan yang perlu diutamakan ialah dia melakukan kerja-kerja mencari maklumat tentang kesesuaian kerja yang hendak dilakukannya itu.  Penulis akan berhadapan dengan penyataan berkaitan dengan "viability, feasibility dan reliability" kerja kajian yang hendak dilakukan itu.

Ini memerlukan penulis banyak membaca bahan asas dan bertanya kepada rakan-rakan, pakar atau mereka yang berpengalaman tentang tajuk yang hendak ditulis itu.  Antara soalan penting yang memerlukan jawapan:

a)     Sudahkah anda membuat tinjauan dan menerangkan kesesuaian kajian ini dengan masalah yang diutarakan?

b)     Sudahkah anda membuat tinjauan pendapat‑pendapat pakar yang ada tentang masalah ini?

c)      Sudahkah anda merumuskan pendapat‑pendapat pakar tentang kajian ini?

 

9. Penggunaan dan Pemantapan  Bahasa (Bahasa Melayu dan Inggeris)

Setiap penulis harus cuba menguasai bahasa Melayu dan Inggeris dengan sebaiknya iaitu tahu tentang selok belok bahasa.  Penulis perlu membuat semakan manuskripnya sebelum boleh mencetak dan mengedar hasil kerjanya itu.  Hasil yang baik atau lemah memberi refleksi terhadap imej diri anda, pertamanya anda sebagai seorang pegawai dan kedua sebagai seorang penulis.

Mencurahkan titik peluh dan tenaga sepenuhnya dalam usaha menghasilkan satu kerja penulisan yang bermutu tidak banyak menampakkan ganjarannya.  Hasil kajian yang dilakukan itu juga belum pasti dapat mengubah keadaan yang sedia ada secara mendadak tetapi ia tetap dapat memberi satu sumbangan, walaupun kecil, kepada bidang ilmu dan juga bidang tugas anda.  Namun yang pasti, penghasilan satu bahan penulisan yang bermutu akan mendatangkan perasaan puas dan bangga kepada setiap penulis.

 

10.  Rumusan  Langkah-Langkah  Penulisan

Panduan yang disenaraikan ini dapat memandu anda menyemak kerja-kerja yang dijalankan secara berperingkat-peringkat.

a)     pilih dan hadkan tajuk anda

b)     sempitkan dan fokuskan tajuk anda

c)      cadangkan tesis yang berfungsi

d)     tulis kenyataan tesis yang tentatif

e)     cari dan kaji unsur‑unsur maklumat yang sesuai

f)       ambil dan kumpul maklumat

g)     bentuk rangka yang berfungsi

h)     susun draf kasar

i)       tulis dan semak draf

j)       tulis draf akhir

k)     semak draf akhir

l)       sediakan senarai rujukan dan bibliografi yang berfungsi

 

 

SELAMAT MENCUBA

 

RDSSA/ssa/2004